Публичный договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Цей документ є публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ ШОПІНГ» (надалі – «Виконавець») будь-яким фізичним та юридичним особам укласти договір щодо надання послуг (далі «Договір») на зазначених нижче умовах.

Відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України умови Договору є однаковими для будь-якої фізичної або юридичної особи, яка прийняла (акцептувала) цю публічну пропозицію (оферту) (надалі – «Замовник») шляхом здійснення відповідної оплати за послуги у порядку та на умовах Договору.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з реєстрації доступу до профілю користувача компанії Замовника (надалі – «Послуги») у каталозі інформаційного веб-ресурсу «ZANEDOROGO» (https://zanedorogo.com/) (надалі – «Ресурс»), в об’ємі та на умовах, що визначені в цьому Договорі та  Додатку №1 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною (надалі – «Додаток № 1»), а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти надані Послуги.


2. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ЇХ ОПЛАТА

2.1. Ціна Послуг визначається у Додатку №1.

2.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником на підставі рахунку Виконавця, шляхом попередньої оплати, в порядку та на умовах визначених в Додатку № 1.

2.3. Не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після дати надходження суми оплати на банківський рахунок Виконавця, Виконавець здійснює реєстрацію доступу Замовника до профілю користувача в об’ємі та на період відповідно до умов оплати.

2.4. Після надання Виконавцем (засобами електронної пошти) Замовнику відомостей з даними, необхідних для доступу до профілю компанії Замовника в каталозі Ресурсу (паролю), Послуги вважаються наданими й Сторони зобов’язуються підписати відповідний Акт надання послуг, який спочатку Виконавцем надсилається Замовнику на адресу, зазначену при реєстрації профілю користувача компанії Замовника. Якщо Замовник, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Акту надання послуг, не повертає Виконавцю підписаний зі свого боку Акт та не надав письмову вмотивовану відмову у його підписанні, Послуги вважаються прийнятими Замовником. В такому випадку Акт надання послуг вважається підписаним Сторонами датою його виписки.

2.5. Сторони домовились здійснювати обмін первинними бухгалтерськими документами (рахунки, акти приймання-передачі наданих послуг тощо) у вигляді електронних документів із застосуванням до них електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) засобами телекомунікаційного зв’язку за допомогою системи електронного документообігу «M.E.Doc». У разі використання Сторонами різних систем електронного документообігу або ЕЦП різних центрів сертифікації ключів – зазначені системи повинні мати можливість взаємної роботи та верифікації ключів один з одним. Під електронними документами, в рамках цього Договору, Сторони домовились вважати рахунки/рахунки-фактури, акти приймання передачі наданих послуг та інші первинні бухгалтерські документи, які необхідно оформляти під час виконання цього договору та які створюються у вигляді первинних електронних документів.

2.6. Електронні документи повинні бути оформлені відповідно до вимог Договору та містити обов’язкові реквізити, що визначені чинним законодавством України, без яких вони не можуть вважатися первинними  документами та бути підставою для бухгалтерського обліку і не матимуть юридичної сили. Первинні бухгалтерські документи, що були сформовані в електронному вигляді в обов’язковому порядку повинні бути підписані за допомогою ЕЦП, який в свою чергу, має бути підтверджений посиленим сертифікатом ключа та відповідати правовому статуту, що визначений ст. 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис». Сторони повинні зберігати електронні документи у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.7.   Сторони домовилися встановити наступні умови обміну електронними документами:

2.7.1.   Електронний документ вважається отриманим адресатом (Стороною Договору, якій направлено документ) відповідно до дати та часу отримання, що відображається в системі електронного документообігу адресата. При цьому адресат повинен направити автору (Стороні Договору, що створила та відправила електронний документ) електронного документа повідомлення в електронній формі про отримання електронного документа на електронну пошту. У випадку, якщо протягом одного робочого дня з дати відправлення електронного документу адресату, автор не отримає від адресата повідомлення із підтвердженням отримання електронного документу, то датою отримання документу буде дата відправлення автором документу адресату, що відображається в системі документообігу автора.

2.7.2.   Сторона, яка отримала електронний документ (адресат) зобов’язана протягом 3-х робочих днів з дати отримання або погодити електронний документ шляхом накладення ЕЦП, або внести свої корективи до такого електронного документу і направити на погодження іншій Стороні, або відмовитися від прийняття та підписання такого документу, повідомивши про підстави такої відмови.

2.7.3.   Датою підписання та погодження обома Сторонами електронного документу є дата направлення адресатом (Стороною Договору, якій електронний документ був направлений на погодження) підписаного та погодженого електронного документу авторові електронного документу (Стороні Договору, яка створила/відкоригувала електронний документ), яка відображається в системі електронного документообігу адресата.

2.7.4.   У разі непогодження або ненадання своїх коригувань протягом 3-х робочих днів з дати отримання електронного документу адресатом (Стороною Договору, якій електронний документ був направлений на погодження), Сторони вважають, що адресат не має заперечень щодо вартості, кількості та переліку послуг або інших даних, вказаних в електронному документі. При цьому, послуги вважаються наданими належним чином, а електронний документ – підписаним належним чином, якщо на нього накладено ЕЦП лише автором (Стороною Договору, яка створила/відкоригувала електронний документ).

2.8.   Відповідно до чинного законодавства електронні документи, які містять всі обов’язкові реквізити та підписані ЕЦП, є оригіналом і мають таку ж юридичну силу як оригінали документів у паперовій формі.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Замовнику Послуги в належній якості, відповідно до умов Договору.

3.1.2. Своєчасно виставляти Замовнику рахунки на оплату Послуг та надавати Акти надання послуг відповідно до умов цього Договору.

3.1.3. Надати Замовнику дані для доступу (пароль) до профілю користувача компанії Замовника в каталозі Ресурсу протягом 5-ти робочих днів від дати надходження оплати, шляхом факсимільного або електронного зв'язку згідно контактів відповідальної особи Замовника, вказаних при реєстрації профілю користувача компанії Замовника в каталозі Ресурсу, при виконанні наступних умов:

·         наявності заявки встановленого зразка, заповненої належним чином;

·         вчасного надання копій реєстраційних документів, необхідних для здійснення реєстрації у каталозі Ресурсу;

·         відповідності наданих Замовником рекламних матеріалів та відомостей вимогам чинного законодавства України в сфері реклами.

3.1.4. Систематично повідомляти Замовника про всі зміни, нововведення, вдосконалення сервісу і умов роботи з Ресурсом, за допомогою електронних повідомлень на електронні адреси зазначені Замовником при реєстрації профілю користувача компанії Замовника в каталозі Ресурсу.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від Замовника надання копій реєстраційних документів, необхідних для здійснення реєстрації на Ресурсі;

3.2.2 За умови попереднього повідомлення Замовника за 2 календарних дні, у встановленому порядку зупинити (заблокувати) доступ до профілю користувача компанії Замовника в каталозі Ресурсу та видалити інформацію про компанію Замовника з каталогу Ресурсу у разі настання хоча б одного з наступних випадків:

·         за бажанням Замовника на підставі його письмового повідомлення;

·         закінчення строку фактичної оплати Послуг;

·         розміщення недостовірної інформації про Замовника, або інформації, що носить агресивний чи такий, що призиває до військових або інших насильницьких дій, характер, містить пропаганду наркотиків, порнографії тощо.

·         розміщена інформація суперечить вимогам чинного законодавства України про рекламу.

3.2.3. На підставі письмового повідомлення Замовника надісланого факсимільним повідомленням або засобами електронного зв’язку, тимчасового призупинити доступ до профілю користувача компанії Замовника, але не більше ніж на 6 (шість) місяців. У цьому випадку закінчення строку надання Послуг продовжується на відповідний період призупинення.

3.2.4. Зменшити перелік наданих Послуг або призупинити їх надання,  у разі настання хоча б однієї з наступних умов:

·         наявності заборгованості Замовника за надані Послуги перед Виконавцем;

·         настання форс-мажорних обставин;

·         порушення Замовником умов цього Договору;

·         з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язується:

4.1.1. Вчасно оплачувати рахунки за Послуги Виконавця в повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

4.1.2. В установлені терміни оформити Акт наданих послуг, а також при необхідності інші документи які стосуються виконання цього Договору, та надати їх Виконавцю за допомогою електронної пошти.

4.1.3. Заповнити на Ресурсі Заявку та направити Виконавцю копії реєстраційних документів, наявність яких є обов’язковою умовою цього Договору, протягом 3-х робочих днів від дати оплати Послуг, за допомогою електронної пошти.

4.1.4. Самостійно, протягом усього строку надання оплачених Послуг , але щонайменше, один раз в три місяці, оновлювати довідкову інформацію про свою компанію в каталозі Ресурсу.

4.1.5. Повідомляти Виконавця письмово про зміни, що відбулися в назві компанії Замовника, її реєстраційних, контактних даних, видах діяльності, та про інші істотні зміни, у строк, що не перевищує 5 робочих днів від дати настання відповідної події.

4.1.6. Дотримуватись умов та політик Виконавця, що розміщені в мережі Інтернет за адресою https://zanedorogo.com/, у тому числі правил Політики конфіденційності, що розміщена в мережі Інтернет за адресою https://zanedorogo.com/ru/politika-konfidencialnosti/.

4.1.7. Зберігати наданий пароль доступу до профілю користувача компанії Замовника в каталозі Ресурсу та контролювати зміст всіх дій, які виконуються під цим паролем у його профілі.

4.1.8. Контролювати інформацію, що розміщується від імені Замовника на Ресурсі на відповідність чинному законодавству України в сфері реклами.

4.1.8. Надати Виконавцю адресу електронної пошти Замовника для надсилання документів. У разі ненадання адреси електронної пошти Замовника, обов’язок Виконавця з надання первинних бухгалтерських документів в електронній формі вважається виконаним автоматично.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Вимагати від Виконавця надання послуг у повному обсязі, відповідно до умов оплаченого пакета Послуг.

4.2.2. Самостійно вносити, додавати, редагувати довідкову і контактну інформацію про компанію Замовника в каталозі Ресурсу.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не несе відповідальність за зміст інформації, яка розміщена Замовником або від імені Замовника у профілі користувача компанії Замовника у каталозі Ресурсу, та сайті компанії Замовника.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за своєчасність та точність доставки документів передбачених цим Договором, у випадку якщо Замовником надано недостовірну інформацію щодо поштових реквізитів останнього.

5.3. Замовник несе повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної ним або від його імені у профілі користувача та на сайті.

5.4. Замовник відповідає за збереження наданого пароля доступу до профілю користувача в каталозі Ресурсу і за зміст всіх дій, які виконуються під цим паролем у його профілі користувача, а також за відповідність інформації, що розміщується від його імені на Ресурсі, чинному законодавству України в сфері реклами.

5.5. У випадку розміщення на Ресурсі інформації, що суперечить чинному законодавству України про рекламу, Замовник самостійно відповідає за шкоду, заподіяну подібним розміщенням.

5.6. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Суперечки і розбіжності за цим Договором, урегулювання яких неможливе шляхом взаємних переговорів передаються на розгляд суду у відповідності до правил підвідомчості та підсудності даної категорії справ, згідно чинного законодавства України.


6. ФОРС-МАЖОР

6.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов: стихійних явищ, війн, військових дій, припинення подачі газу й/або електроенергії (не пов'язані з несплатою), пожеж, епідемій, вибухів, аварій на транспорті, актів органів державної влади та місцевого самоврядування, що мають вплив на виконання зобов'язань: блокада, заборона експорту, імпорту або транзиту, якщо ці обставини впливають на своєчасне виконання Договору або його частин, у цих випадках термін надання послуг буде відповідно перенесений.

6.2. Сторони негайно повідомляють один одному про початок і про закінчення форс-мажорних обставин, при цьому доказом їх наявності служать свідчення, які надаються відповідною для даного адміністративного району Торгово-промисловою палатою України.

6.3. Якщо вищевказані обставини будуть тривати більше 30 днів, то надання послуг протягом цього періоду може бути припинене за заявою кожної зі Сторін. Якщо вищевказані обставини будуть тривати більше 45 днів, то кожна Сторона буде мати право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за цим Договором.


7. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

7.1. Виконавець заявляє, що має всі необхідні права та повноваження для укладання цього Договору.

7.2. Замовник заявляє, що має всі необхідні права та повноваження для укладання цього Договору, та ознайомився з текстом та умовами публічної пропозиції (оферти) і повністю розуміє предмет та умови Договору.

7.3. Здійснюючи добровільно прийняття (акцепт) запропонованої публічної пропозиції (оферти) та укладаючи Договір, Замовник гарантує Виконавцю, що ним вказані достовірні дані (в тому числі персональні дані представника) при реєстрації профілю користувача компанії Замовника на Ресурсі.

7.4. Прийняття (акцепт) Замовника публічної пропозиції (оферти) свідчить про його згоду з умовами Договору, та його згоду одержувати системні та інші інформаційні повідомлення Ресурсу, а також про те, що його ознайомлено з правилами, цінами і тарифами на Послуги зазначеними в Додатку № 1, і Замовник згоден з ними і зобов’язується їх виконувати. Акцепт цього Договору підтверджує, що інформація та документи, надані Замовником, є вірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам Замовника.

7.5. Сторони погодили, що надають одна одній згоду на обробку персональних даних своїх співробітників (уповноважених осіб, представників), отримані на паперових носіях (договори, доручення на отримання товарно - матеріальних цінностей), а так само електронні ідентифікаційні дані (ІР- адреси, телефони) (далі - персональні дані), що стали відомі в рамках підписання даного договору, з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" № 2297 - ІV від 01.06.2010р.

7.6. Обробкою персональних даних є, будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів і правил обробки персональних даних, дотримуватися конфіденційності персональних даних і забезпечити безпеку персональних даних при їх обробці.

7.7. Виконавець є платником єдиного податку (ІІІ група, 5 %).


8. УКЛАДАННЯ, ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту здійснення Замовником оплати відповідно п. 2.2 Договору.

8.2. Якщо після закінчення оплаченого строку Замовник здійснить нову оплату і буде продовжувати користуватися Послугами, та за відсутності заперечень Сторін у письмовій формі направлених по електронній пошті, Договір вважається продовженим на наступний строк на тих же умовах.

8.3. Цей Договір може бути розірвано відповідно до наступних умов:

8.3.1. За згодою Сторін в будь-який момент за умови повідомлення кожної зі Сторін за 14 календарних днів до запланованої дати розірвання цього Договору;

8.3.2. За ініціативою однієї зі Сторін у випадку порушення іншою Стороною умов цього Договору. В такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови цього Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони.


9. РЕКВІЗИТИВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «ІЗІ ШОПІНГ»

Код ЄДРПОУ: 43630432

Банківські реквізити:

п\р (IBAN): UA233052990000026002006204812

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»